header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement d.d. 23 november 2022 van Driebergse Mixed Hockeyclub Shinty

 

 

Naam en zetel 

Artikel 1 

1.   De vereniging is genaamd: Driebergse Mixed Hockeyclub Shinty, hierna te noemen: de vereniging of verkort: "DMHC Shinty” of "Shinty”. 

2.   De vereniging is gevestigd in Driebergen-Rijsenburg, gemeente Utrechtse Heuvelrug. 

 

Tenue 

Artikel 2

Het thuistenue van de vereniging is in de kleuren wit, groen, rood en grijs.
Het shirt is in de kleuren groen en wit, met een rood randje onder de mouw, waarbij de kleuren gescheiden worden door een schuine lijn van de rechterschouder naar linksonder op het shirt aan de voor- en achterkant en waarvan de bovenkant groen is en de onderkant wit. De broek/rok is in de kleur lichtgrijs. De sokken zijn wit en groen met het clublogo erop.
Het 
uittenue van de vereniging is in de kleuren rood, groen en grijs.
Het shirt is in de kleuren rood en groen, met een groen randje onder de mouw, waarbij het shirt rood is en de zijbanen vanaf de mouw tot onderaan het shirt groen van kleur zijn links en rechts en er een wit randje is tussen het rode en groene vlak onder de oksel. De broek/rok is in de kleur lichtgrijs en dezelfde als die van het thuistenue. De sokken zijn rood met groen met het clublogo erop. 

 

Leden 

Artikel 3
Welke soort leden er zijn en kunnen zijn is uitgebreid vastgesteld en opgenomen in de statuten. 

 

Wijze aanmelding leden, voorwaarden toelating 

Artikel 4 

1.  Een natuurlijk persoon die seniorlid of juniorlid wenst te worden van de vereniging dient een door het bestuur te verstrekken inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend in te dienen bij de secretaris van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon. Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten als juniorlid indien het inschrijfformulier wordt mede- ondertekend door hun wettelijk vertegenwoordiger. 

     Na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager van of namens het bestuur schriftelijk of elektronisch bericht over diens al dan niet toelating als lid van de vereniging. In geval van niet- toelating wordt de reden daarvan vermeld.

2Nieuwe seniorleden en juniorleden dienen eenmalig het door de algemene vergadering laatst vastgestelde bedrag aan entreegeld te betalen. Dit geldt niet voor seniorleden die dit worden op grond van het behalen van de achttienjarige leeftijd. 

3Voor diegenen die gedurende het verenigingsjaar (beginnend op één juli en eindigend op dertig juni daaropvolgend) seniorlid of juniorlid worden, geldt dat zij, indien zij lid worden voor één januari van het betreffende verenigingsjaar, de volledige contributie verschuldigd zijn. Indien zij seniorlid of juniorlid worden na één januari van het betreffende verenigingsjaar, zijn zij de helft van de contributie verschuldigd. 

 

Toelating, rechten en verplichtingen donateurs 

Artikel 5
Het bestuur beslist per individueel geval over de toelating van een donateur en over de voorwaarden van die toelating, waarbij in ieder geval geldt dat: 

1.   ook niet-leden van de vereniging donateur kunnen zijn; 

2.   de financiële bijdrage waarmee de donateur de vereniging steunt ten minste vijftig euro (€ 50,00) per verenigingsjaar dient te bedragen; 

3.   de donateur dit bedrag, tenzij nader schriftelijk of langs elektronische weg met het bestuur anders wordt overeengekomen, in een maal aan de vereniging dient te voldoen binnen dertig dagen na ontvangst van de betreffende nota; 

4.   het donateurschap elk jaar stilzwijgend voor een jaar wordt verlengd, tenzij de donateur of het bestuur het donateurschap schriftelijk of langs elektronische weg beëindigt met een opzegtermijn van twee (2) maanden of tenzij nader schriftelijk of langs elektronische weg tussen het bestuur en de donateur anders wordt overeengekomen. 

 

Ledenregistratie

Artikel 6 

1.   De secretaris (of een door het bestuur aangewezen andere persoon) houdt een register bij waarin de namen en de adressen van de leden worden bijgehouden. 

2Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn adres hiervan onverwijld de secretaris van het bestuur schriftelijk of langs elektronische weg in kennis te stellen. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om een adreswijziging op een andere wijze te achterhalen, worden op het desbetreffende lid verhaald. 

3.   De secretaris (of een door het bestuur aangewezen andere persoon) draagt er zorg voor dat de leden worden aangemeld bij de bond. 

 

Einde lidmaatschap 

Artikel 7

1.  Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid dient het lid de voorschriften van artikel 6 van de statuten na te leven. Indien deze opzegging niet is geschied volgens die voorschriften, kan het bestuur dispensatie verlenen en de opzegging toch gedurende het lopende verenigingsjaar doen geschieden, in geval deze opzegging geschiedde:
a. wegens verhuizing naar buiten de gemeente waar de vereniging haar zetel heeft; 

b. op grond van medisch advies; 

c. op grond van andere, naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen. 

2.  Bij een opzegging, die op één mei (01-05) of daarna, maar vóór één juli (01-07) van het lopende verenigingsjaar geschiedt, is het lid een bedrag van honderd euro (€ 100,00) verschuldigd. 
Bij een opzegging, die op één juli (01-07) van enig verenigingsjaar geschiedt of daarna, maar vóór één september (01-09) van hetzelfde verenigingsjaar, is het lid een bedrag van honderdvijftig euro (€ 150,00) verschuldigd. 
Een opzegging, die niet vóór één september (01-09) van enig verenigingsjaar plaatsvindt en/of volgens de juiste methode heeft plaatsgehad, doet het lidmaatschap doorlopen tot het einde van het verenigingsjaar waarin de opzegging heeft plaatsgevonden en is het volledige bedrag aan contributie verschuldigd.

 

Contributie 

Artikel 8
1.  De contributie verschuldigde leden zijn aan de vereniging verschuldigd: 

a. entreegeld (eenmalig); en
b. contributie.
Een eventuele contributieopslag, voor bijvoorbeeld eerstelijns teams, wordt geacht deel uit te maken van de contributie. 

2.  Bovendien zijn contributie verschuldigde leden in de in dit artikel genoemde gevallen het door de algemene vergadering laatst vastgestelde bedrag aan administratiekosten aan de vereniging verschuldigd. 

3.   Ereleden en leden van verdienste zijn, indien zij niet tevens seniorlid of G-hockeylid zijn, niet contributieplichtig. 

4.   Nieuwe contributie verschuldigde leden dienen eenmalig het door de algemene vergadering laatst vastgestelde bedrag aan entreegeld te betalen. Dit geldt niet voor seniorleden die dit worden op grond van het bepaalde in de laatste volzin van artikel 3 lid 3 van de statuten. 

5.  Elk contributie verschuldigd lid van de vereniging is verplicht tot betaling van de door de algemene vergadering laatst vastgestelde contributie. 

6.  De contributienota's worden zo mogelijk bij aanvang van het verenigingsjaar verzonden onder toezicht van de penningmeester van het bestuur. Dit geldt ook voor de aparte contributie voor de zaalcompetitie en/of zaaltrainingen. 

7.  De vereniging biedt de contributie verschuldigde ledende mogelijkheid aan hun contributieverplichtingen te voldoen door middel van een automatische incasso. Hiertoe wordt aan deze leden een formulier ter beschikking gesteld met behulp waarvan zij de vereniging doorlopend kunnen machtigen - tot wederopzegging - tot het incasseren van de contributie. Administratiekosten zijn bij deze wijze van betaling niet verschuldigd. 

8.   Aan nieuwe contributie verschuldigde leden wordt tezamen met het inschrijfformulier een formulier toegezonden door middel waarvan zij de vereniging kunnen machtigen tot het incasseren van de contributie voor het eerste jaar, alsmede eenmalig het entreegeld. Administratiekosten zijn bij deze wijze van betaling niet verschuldigd. 

9.   Bij de automatische incasso zal in twee (2) gelijke maandelijkse termijnen worden geïncasseerd, waarvan de eerste vervalt eind september en de laatste eind oktober van het betreffende verenigingsjaar. De contributie voor de zaal wordt tijdens het zaalseizoen apart en in één keer geïncasseerd bij automatische incasso. 

     Indien de bank, om welke reden dan ook, afgeschreven gelden storneert op de rekening van het lid dat een machtiging heeft afgegeven zal de vereniging alsnog een contributienota verzenden teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. In dat geval wordt de vervaldatum gesteld op één maand na de verzenddatum en zijn wel direct administratiekosten verschuldigd. Na het verstrijken van deze vervaldatum kan, indien betaling niet heeft plaatsgevonden, een invorderingsprocedure worden gestart. 

10.In geval van niet tijdige betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde rente en incassokosten verschuldigd. 

11.Een maand na de vervaldatum wordt een aanmaning verzonden. Alsdan zijn administratiekosten verschuldigd, alsmede een boete waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld. 

12.Een lid dat twee (2) maanden na de vervaldatum nog niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit dit huishoudelijk reglement, kan met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur. Dit houdt in dat het lid de rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn niet langer kan uitoefenen totdat geheel aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Na schorsing kan het bestuur de inning van de vordering uit handen geven. In dat geval komen de (buiten)gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% (zegge: vijftien procent) van het te incasseren bedrag of, indien de werkelijke kosten hoger zijn, op die werkelijke kosten. 

13.Een lid aan wie het lidmaatschap is opgezegd kan opnieuw lid worden met ingang van het volgende verenigingsjaar indien hij voor de aanvang van dat verenigingsjaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Alsdan is dit lid geen entreegeld verschuldigd. 

14.Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe een schriftelijk of elektronisch verzoek te richten aan het bestuur. 

15.In overeenstemming met het besluit van de algemene vergadering op 7 juli 2020, wordt de contributie ieder verenigingsjaar automatisch geïndexeerd op basis van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI) van het voorafgaande kalenderjaar, waarbij de contributiebedragen per categorie (naar beneden) afgerond worden naar een rond bedrag. Het bestuur kan in bijzondere gevallen de algemene vergadering voorstellen – bij het vaststellen van de begroting voor het betreffende verenigingsjaar – af te wijken van de automatische indexatie. 

 

Schadeloosstellingen en boeten 

Artikel 9 

1.   Ieder lid is aansprakelijk voor schade die het aan materiaal, dat eigendom is van de vereniging ofwel in bruikleen is afgestaan aan de vereniging, heeft aangericht. 

2.   Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid of de leden die de desbetreffende zaak het laatst heeft respectievelijk hebben gebruikt, tenzij door de betrokkene(n) het tegendeel wordt aangetoond. 

3.   Elk lid dat schade aan materiaal van de vereniging heeft toegebracht is verplicht op verbeurte van een boete van vijfentwintig euro (€ 25,00) deze in een daartoe aan te leggen register aan te tekenen en te voorzien van zijn handtekening. 

4.   Indien het herstellen van de door een lid toegebrachte schade aan materiaal kosten met zich meebrengt, beslist uiteindelijk het bestuur wie de kosten draagt. 

5.   Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van welke aard ook van leden of derden in het gebouw of op het terrein van de vereniging aanwezig. 

6.   De vereniging heeft voor haar leden een collectieve ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering via de KNHB afgesloten. Voor het bestuur is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten en de vereniging heeft een gebouwenverzekering afgesloten. 

 

Bestuur 

Artikel 10 

1.   Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies en stelt de taken van ieder bestuurslid vast, met inachtneming van de bepalingen van de statuten en van dit huishoudelijk reglement. 

2.   De voorzitter heeft de leiding van de vergaderingen van het bestuur overeenkomstig het bepaalde in de statuten. Hij heeft te allen tijde het recht op inzage van hetgeen onder de overige bestuursleden berust. De voorzitter brengt op de jaarlijks te houden algemene vergadering verslag uit van het afgelopen verenigingsjaar. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter worden zijn taken waargenomen door een door de overige bestuursleden aan te wijzen lid van het bestuur. 

3.   De taken van de secretaris van het bestuur zijn de navolgende: 

a.  het voeren van correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur; 

b.  het houden van het verenigingsarchief; 

c.   het notuleren bij de algemene vergadering, tenzij een andere persoon daartoe door het bestuur is aangewezen, en ondertekening van vastgestelde notulen; 

d.   het notuleren bij de bestuursvergadering en ondertekening van goedgekeurde notulen; 

e.   het tijdig berichten van de seniorleden en de juniorleden van de door hen te spelen wedstrijden. 

Het bestuur is bevoegd bepaalde taken van de secretaris die zich daarvoor lenen aan een ander over te dragen eenmalig dan wel voor een bepaalde periode. Het dient voor deze persoon voor wat betreft de taakomschrijving schriftelijk duidelijk te worden gemaakt vanuit het bestuur en duidelijk te zijn wat de gedelegeerde taken zijn en dat rekening en verantwoording dient te worden afgelegd gedurende het lopende verenigingsjaar aan het bestuur. 

4.   De taken van de penningmeester van het bestuur zijn de navolgende: 

a.   het innen en het beheren van alle gelden van de vereniging; 

b.   het uit naam van het bestuur afleggen van rekening en verantwoording aan de algemene vergadering over de geldstromen binnen de vereniging.

De penningmeester van het bestuur mag slechts tussentijds aftreden, indien de boeken zijn goedgekeurd door de kascommissie. 

5.  Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee (2) of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. 

 

Commissies 

Artikel 11 

1.   De vereniging kent een aantal verschillende commissies. Deze commissies worden ingesteld door de algemene vergadering en kunnen te allen tijde ook door die algemene vergadering worden ontbonden. 

2.   De algemene vergadering kan een benoemingsprocedure vaststellen, welke procedure aan de betreffende commissie schriftelijk of langs elektronische weg bekend wordt gemaakt. 

3.   Een bestuurslid kan lid zijn van een commissie, behalve van de kascommissie en de tuchtcommissie. Elk bestuurslid heeft het recht de vergaderingen van een commissie bij te wonen; zij kunnen daarin het woord voeren maar hebben geen stemrecht. 

4.   Van commissies kunnen ook niet-leden van de vereniging deel uitmaken. 

5.   Het benoemend orgaan van de betreffende commissie zal voor die betreffende commissie een reglement vaststellen, waarin de taken en verantwoordelijkheden van die commissie zijn vastgelegd. 

6.   Commissies brengen over hun vergaderingen schriftelijk of langs elektronische weg verslag uit aan het bestuur. In ieder geval de kascommissie en de tuchtcommissie brengen bovendien schriftelijk verslag uit aan de algemene vergadering, te weten de kascommissie aan het einde van een kalenderjaar over het daaraan voorafgaande boekjaar/verenigingsjaar en de tuchtcommissie aan het einde van het verenigingsjaar. 

7.   Op verzoek van de penningmeester dient een commissie een begroting voor het komende boekjaar in te dienen. Omtrent de financie¨n van een commissie kan het bestuur een tussentijdse rapportage verlangen. 

8.   Indien geen opdracht aan een accountant is verleend, benoemt de algemene vergadering jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten minste twee (2) personen, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. Zij zijn aansluitend herbenoembaar. De kascommissie heeft tot taak het onderzoeken van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting van het bestuur en het uitbrengen van verslag daarvan aan de algemene vergadering. De kascommissie heeft daartoe het recht om van het bestuur te eisen dat inlichtingen worden verschaft, dat de kas en de waarden worden getoond en dat boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar worden gesteld. 

9.   De tuchtcommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en bestaat uit minimaal twee (2) leden en één reservelid. De leden van de tuchtcommissie zijn onbeperkt herbenoembaar.

De tuchtcommissie heeft tot taak het beoordelen en bestraffen van overtredingen door leden overeenkomstig het in het tuchtreglement van de vereniging bepaalde.


Jeugdbestuur

Artikel 12

1.  Het jeugdbestuur wordt jaarlijks op voordracht van het bestuur benoemd. Het bestuur kan het jeugdbestuur of een van de jeugdbestuursleden al dan niet op diens verzoek ontheffen uit dienst functie of tijdelijk schorsen. 

2.   Het jeugdbestuur bestaat bij voorkeur uit ten minste drie (3) leden. 

3.   De leden van het jeugdbestuur dienen voor één oktober van het lopende verenigingsjaar veertien (14) jaar of ouder, maar nog geen eenentwintig (21) jaar te zijn. De leden van het jeugdbestuur zijn maximaal drie (3) maal herbenoembaar met dien verstande dat deze leden gedurende ten hoogste vier (4) achtereenvolgende verenigingsjaren zitting in deze commissie kunnen hebben. Het jeugdbestuur dient voor minimaal de helft van haar leden te bestaan uit juniorleden A en B. 

4.   Het jeugdbestuur heeft tot taak het bestuur en commissies gevraagd en ongevraagd te adviseren over aangelegenheden die de juniorleden en jonge seniorenleden aangaan. Daarnaast heeft het jeugdbestuur tot taak het organiseren van feesten van evenementen voor juniorleden en het adviseren bij en het (mede) organiseren van evenementen voor de gehele vereniging. 

5.   Het jeugdbestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 

6.   Het jeugdbestuur wordt bijgestaan door een bestuurslid. 

 

Officieel orgaan 

Artikel 13 

1.   De vereniging heeft een officieel orgaan (de website www.shinty.nl). 

2.   Het bestuur benoemt een communicatiecommissie, die onder meer belast is met het up-to-date houden van de website. 

3.   De secretaris van het bestuur, dan wel het bestuurslid dat belast is met het wedstrijdsecretariaat maakt in het officieel orgaan onder meer melding van:

a.    nieuwe leden; 

b.    aankondiging en agenda's van algemene vergaderingen; 

c.    wedstrijden en toernooien; en 

d.    besluiten en mededelingen, voor zover deze door het bestuur nodig worden geacht. 

 

Algemene vergaderingen 

Artikel 14 

1.   De voorzitter van de algemene vergadering verleent de leden het woord in de volgorde waarin zij dit hebben gevraagd. De secretaris (of een door het bestuur andere aangewezen persoon) houdt hiervan aantekening. De voorzitter heeft het recht een lid dat zich volgens zijn mening niet behoorlijk gedraagt het woord te ontnemen of het verblijf bij de vergadering te ontzeggen behoudens een geslaagd beroep van de betrokkene op de vergadering. 

2.   De secretaris van de algemene vergadering legt bij de vergadering een presentielijst neer waarop de aanwezige leden en elk van de wettelijk vertegenwoordigers van de juniorleden -waarmee in dit artikel de wettelijk vertegenwoordigers worden bedoeld van juniorleden die op de dag van de betreffende vergadering nog niet de leeftijd van zestien (16) jaar hebben bereikt dan wel bereiken- hun naam plaatsen en aantekenen of zij al dan niet stemgerechtigd zijn. De wettelijk vertegenwoordigers van de juniorleden –mochten zij beiden present zijn- tekenen daarop aan wie stemgerechtigd is voor welk(e) kind(eren). Voorts wordt op de presentielijst aangetekend of een lid, en zo ja door welk ander lid, gemachtigd is tot het uitbrengen van nog een stem, onder overlegging van een, naar het oordeel van de voorzitter, afdoende schriftelijke of elektronische volmacht, als bedoeld in de statuten. 

Slechts die stemgerechtigde leden/aanwezigen wier namen op de presentielijst voorkomen nemen, al dan niet middels een gevolmachtigde, aan de stemmingen deel. 

3.   Voor de aanvang van de stemmingen over personen wijst de voorzitter van de algemene vergadering drie (3) neutrale personen aan die de stemmen tellen en van de uitkomst verslag zullen uitbrengen aan de voorzitter; daarna deelt de voorzitter van de algemene vergadering de uitslag van de stemming aan de vergadering mede. 

4.   Bij hoofdelijk stemming geschieden de stemmingen in volgorde van de presentielijst met dien verstande dat eerst de stemgerechtigde leden, al dan niet bij volmacht, vervolgens de wettelijk vertegenwoordigers, daarna de stemgerechtigde bestuursleden en tenslotte de stemgerechtigde voorzitter van de algemene vergadering hun stemmen uitbrengen. 

5.   Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die: 

a.    getekend zijn; 

b.   onleesbaar zijn; 

c.    een persoon niet duidelijk aanwijzen; 

d.    de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is; 

e.    voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten; 

f.     meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon. 

6.   Van het verhandelde in een algemene vergadering worden door de secretaris of de door het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden in het officieel orgaan gepubliceerd of op een andere wijze, ter keuze van het bestuur, ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld. 

7.   Algemene ledenvergaderingen kunnen volledig dan wel gedeeltelijk (hybride) worden gehouden door middel van telefonische of videoconferenties, of met een ander (digitaal) communicatiemiddel, mits elk lid door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord. Bij de oproeping wordt tevens vermeld of toepassing wordt gegeven aan de mogelijkheid om door middel van een elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de vergadering en eventuele aanvullende voorwaarden die daarbij gelden. 

 

Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement 

Artikel 15 

1.  Dit huishoudelijk reglement kan slechts door de algemene vergadering worden gewijzigd overeenkomstig de wijze waarop een statutenwijziging moet worden gewijzigd. 

2.  Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop de algemene vergadering dat besluit neemt, tenzij de algemene vergadering een later tijdstip vaststelt. 

3.  Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement dienen onmiddellijk ter kennis van het bondsbestuur te worden gebracht. 

 

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de algemene vergadering de dato drieëntwintig november tweeduizendtweeëntwintig (23-11-2022) en per die datum in werking getreden.